Fakta om den nye uføretrygden

Den nye uførereformen som trådde i kraft 01.01.15

I januar 2015 trådte ny uføretrygd i kraft. De nye reglene får også betydning for de som har uførepensjon i dag. Jurist Atle Larsen gir svar på noen vanlige spørsmål våre organisasjoner får. 

Kravet for å få uførepensjon endres ikke. Men det blir blant annet endringer på hvordan pensjonen beregnes, hvilken inntekt det er tillatt å ha ved siden av pensjonen og hvordan uføretrygden skal beskattes.

 

Jeg har lest at fra 2015 skal min uførepensjon beskattes som vanlig lønnsinntekt. Hva vil det bety for meg?

Det er riktig at fra 2015 skal uføretrygden beskattes som vanlig lønnsinntekt. De som har uførepensjon i dag vil få et tillegg i pensjonen på om lag 15 % slik at netto pensjon blir omtrent den samme. Du vil dermed få en høyere brutto uføretrygd. Men netto utbetalt pensjon vil bli omtrent som før.

 

Jeg har full uførepensjon. Tjener om lag 75 000 kroner ved siden av. Hvor mye kan jeg tjene uten at pensjonen min blir redusert når de nye reglene kommer?

Du kan ut 2018 tjene inntil 60 000 kroner i året uten at uføretrygden reduseres. De som får innvilget uføretrygd etter de nye reglene kan tjene inntil 0,4 G (35 348).

 

Hvis inntekten min blir høyrere enn friinntekten, hvordan blir da uføretrygden redusert etter de nye reglene?

De nye reglene skal gjøre det enklere å kombinere uføretrygd og inntekt. Som i dag er det pensjonsgivende inntekt som kan redusere pensjonen. Uføretrygden blir redusert etter noe som heter kompensasjonsgrad. Kompensasjonsgrad er den prosenten du mottar i uføretrygd av ditt inntektsnivå før uførhet. Utgjør pensjonen din fra folketrygden 66 % av inntekt før uførhet er dette kompensasjonsgraden.

Her er et eksempel: Du har full uføretrygd og vil ha en inntekt på 120 000 kroner. 120 000 – 60 000 x 66 % =39 600 som uføretrygden reduseres med.

Selv om uføretrygden reduseres vil den opprinnelige uføregraden, for eksempel 100 %, fortsatt ligge i bunn. Blir inntekten din året etter lavere enn 60 000 kroner, vil du få utbetalt full uføretrygd.

 

Jeg tror jeg neste år kommer til å ha en inntekt som er større enn fribeløpet på 60 000 kroner. Hvordan skal jeg etter de nye reglene melde fra til Nav?

Nav innfører en inntektsplanlegger som du finner på nav.no. Med denne kan du se hvordan ulike inntekter påvirker uføretrygden og du kan melde fra til NAV om endringer i forventet inntekt. Melder du fortløpende fra når inntekten vil overstige friinntekten, blir pensjonsutbetalingen justert

 

Det kan være vanskelig å vite nøyaktig hva inntekten i løpet av året kommer til å bli. Hva skjer hvis inntekten blir høyere eller lavere enn det jeg har opplyst til Nav?

Når skatteligningen året etter foreligger, vil det bli foretatt et etteroppgjør. Har inntekten vært høyere enn det du har opplyst til Nav og du dermed har fått utbetalt for mye uføretrygd, må du tilbakebetale dette. Har inntekten vært lavere enn det du har opplyst om, vil du få etterbetalt uføretrygd.

 

Jeg fikk innvilget 100 % uførepensjon i juni i år. Jeg forstår det da slik at jeg ikke kan ha noen inntekt før det har gått ett år. Er det riktig?

Etter de reglene som gjelder i dag er det riktig. Men når de nye reglene trer i kraft 1. januar 2015 oppheves reglen om ett års ventetid. Du vil da fra januar og ut året kunne tjene 60 000 kroner uten at uføretrygden din blir redusert.

 

Jeg har i dag arbeidsavklaringspenger og tror at det etter hvert går mot en uførepensjon. Hvordan vil uførepensjonen bli beregnet når de nye reglene kommer?

Beregningsgrunnlaget vil være din gjennomsnittsinntekt i tre av de siste fem årene før du ble ufør. Uføretrygden vil utgjøre 66 % av inntekt inntil 6 G (530 220). Det betyr at er gjennomsnittet av dine tre beste inntektsår 640 000 kroner, får du ikke beregnet uføretrygd fra folketrygden av den del av inntekten som overstiger 6 G. Men har du tjenestepensjon kan du ha rett til tillegg i uføretrygden fra denne.

 

Jeg har uførepensjon gjennom en offentlig tjenestepensjon. Hvordan blir reglene for inntekt ved siden av pensjonen?

Reglene blir som for uføretrygd gjennom folketrygden. Har du full uførepensjon kan du tjene inntil 0,4 G uten at pensjonen blir redusert. Inntekt utover 0,4 G blir redusert forholdsmessig. Her er et eksempel: Er inntektsnivå før uførhet satt til 4,5 G (397 665) og du har en inntekt på 1 G (88 370), blir tjenestepensjonen redusert med 8,56 %.

 

Er det slik at også uførepensjon fra en offentlig tjenestepensjon skal beregnes på en annen måte fra 2015?

Har du uførepensjon, vil du som hovedregel få utbetalt samme beløpet før skatt som i dag. 

For de som får uførepensjon i en offentlig tjenestepensjon etter 2014, vil 66 % av trygden komme fra Nav og så legger tjenestepensjonen til en fast sats på 3 % av sluttlønnen for inntekt opp til 6 G. For inntekt mellom 6 og 12 G blir satsen 69 %. Dette fordi folketrygden ikke beregner pensjon av inntekt utover 6 G. I tillegg får du ved 100 % uførepensjon 25 % av folketrygdens grunnbeløp. Men vær oppmerksom på at medlemstid i pensjonsordningen påvirker størrelsen på pensjonen. Du må få godskrevet 30 års medlemstid for at pensjonen ikke skal bli redusert. 

 

Jeg har søkt om uføretrygd. Hvis den innvilges neste år, er det de nye eller gamle reglene som gjelder

Det er virkningstidspunktet for utbetaling av pensjon som bestemmer dette. Virkningstidspunktet er det tidspunktet du får utbetalt pensjon fra. Får du for eksempel utbetalt pensjon med virkning fra 1. februar 2015 er det de nye reglene for beregning av pensjon som gjelder. Utbetales det uføretrygd med virkning fra desember 2014, er det dagens regler som gjelder. Det betyr at uføretrygden fastsettes etter opptjente pensjonspoeng.

 

Når går jeg fra uføretrygd til alderspensjon?

Overgangen skjer når du fyller 67 år. Fordi alderspensjonen blir levealdersjustert, vil den bli noe lavere enn uføretrygd.

 

Når jeg regner på hva jeg skal betale i skatt neste år kommer jeg til at jeg får utbetalt 500 kroner mindre per måned. Jeg har ikke gjeld, formue eller andre inntekter. Trodde jeg da skulle få utbetalt det samme som i 2014?

I ditt tilfelle skal netto uføretrygd bli ganske lik som i 2014. Men når du regner ut hva du skal betale i skatt, må du ta med at du ikke skal betale skatt på trygden i juni og halv skatt i desember.

 

Jeg har lest at uføre som har mye gjeld får et eget fradrag i skatten neste år. Er det riktig?

De som i dag er omfattet av skattebegrensningsregelen kan få opptil 57 % fradrag for renter. Det vanlige er 27 %. I 2015 forsvinner skattebegrensningsregelen. De som har mye gjeld vil derfor kunne tape mye på de nye skattereglene for uføretrygd.  Det er derfor foreslått innført en overgangsordning som skal gjelde i 2015 – 2017. Overgangsordningen er et eget skattefradrag til denne gruppen.

Skal du få fradraget må du få minimum 6 000 kroner mindre utbetalt netto i 2015 sammenlignet med etter reglene som gjaldt i 2014. Hvis nedgangen i netto inntekt er på mer enn 6 000 kroner, gis det et skattefradrag lik nedgang i netto inntekt minus 6 000 kroner. Maksimalt fradrag er satt til 100 000 kroner. Om du får fradraget skal komme frem av skattetrekksmeldingen.

 

(Saken er skrevet opprinnelig for Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, LHL)

Nyeste kommentarer

28.03 | 10:34

Hei. Jeg lurer på om det finnes ett møtepunkt her i Bergen for slagpasienter over 60 år? Evt ett program med aktiviteter?
Mvh Anne

05.02 | 20:13

Hva skjer.?.blir dett snart m edlemsmøte eller fredagslunch igjen..savner og møtes😢

25.09 | 12:48

Flotte bilder.👍

15.02 | 18:42

Lykke til 👍💐💐